Vitaliteitsakkoord Wij(k) Gezond!

Herijking Vitaliteitsakkoord Wij(k) Gezond!

Wijk bij Duurstede, Cothen, Langbroek

Op initiatief van de landelijke overheid werden gemeenten gestimuleerd om met lokale partijen en inwoners een lokaal sportakkoord en een lokaal preventieakkoord af te sluiten. In onze gemeente is in 2019 Ons Sportakkoord gesloten en in 2020 het preventieakkoord Wij(k) Gezond. Deze akkoorden zijn in 2022 samengevoegd tot het Vitaliteitsakkoord Wij(k) Gezond. Beide akkoorden zijn in totaal door ruim 40 partijen ondertekend. Zij hebben met elkaar gesproken over welke bijdrage zij (gezamenlijk) kunnen leveren om meer inwoners van onze gemeente de mogelijkheid te bieden om voor een gezondere leefstijl te kiezen. Hierin wordt onderstreept dat samenwerking belangrijk is om deze ambities rondom sporten en bewegen en een gezonde leefstijl in Langbroek, Cothen en Wijk bij Duurstede te realiseren. Of dit nu gaat om meer sporten en bewegen, gezond gewicht, mentale gezondheid, stoppen met roken of overmatig alcoholgebruik, elke partij draagt hierbij zijn eigen steentje bij. Ook inwoners zullen worden betrokken bij het vitaliteitsakkoord, zodat er daadwerkelijk wordt ingespeeld op de bestaande behoeften. Aan het begin van deze nieuwe subsidietermijn is het vitaliteitsakkoord herijkt op basis van de afspraken en acties uit het Sportakkoord 2.0, GALA (Gezond en Actief Leven akkoord) en JOGG (gezonde jeugd, gezonde toekomst). We willen met elkaar een beweging op gang brengen naar een gemeente waarin het voor inwoners gemakkelijker is om gezonde keuzes te maken en zo preventief te werken aan gezondheid en meer mensen met plezier te laten sporten en bewegen.

De kerngroep

Er bestond een kerngroep sportakkoord en een werkgroep gezonde leefstijl. In deze groepen zitten enthousiaste mensen in met een brede blik vanuit verschillende werkvelden uit de 3 dorpskernen. Deze twee groepen zijn samengevoegd tot de kerngroep Wij(k) Gezond. Deze kerngroep zal de aanvragen beoordelen, de financiën verdelen en daarnaast de projecten en activiteiten monitoren, evalueren en waar nodig ondersteunen. De kerngroep is de spil op het gebied van gezonde leefstijl en eerste aanspreekpunt voor de gemeente. Ze weet wat er leeft door haar uitgebreide professionele en vrijwillige netwerk. Hierdoor kunnen ze professionals, instellingen en organisaties (met hun vrijwilligers) aan elkaar koppelen en zo kennisdeling bevorderen.

 • Marie-Rose van Lieshout (fysiotherapie Weustink)
 • Odile van Iersel (GGD)
 • Frank Brouwer (Stichting Binding)
 • Tobias Wijnmaalen (coördinator buurtsportcoaches Stichting Wijksport en JOGG-regisseur)
 • Mieke Damen (Langbroek)
 • Ad de Jong (Cothen)
 • Johan van Basten (vakleerkracht bewegingsonderwijs)
 • David Bouwmeester (fysiotherapeut en eigenaar fysiotherapie & sport Fit4all)
 • Jorike Olde Loohuis (beleidsadviseur sport gemeente Wijk bij Duurstede) 
 • Nancy Rietveld (coördinator kerngroep Wij(k) Gezond! en eigenaar Natuurlijk Heel Leuk)

De gekozen kernthema’s

Het Vitaliteitsakkoord Wij(k) Gezond! is gebaseerd op de ambities uit Sportakkoord 2.0, de thema’s van GALA (Gezond en Actief Leven Akkoord) en de JOGG-aanpak: gezonde jeugd, gezonde toekomst. Er zijn vier kernthema’s geformuleerd waarmee we aan de slag gaan.

1. Bewegen en gezondheid jeugd en jongeren (0-23 jaar)

Vaardig in bewegen:
Meer kinderen en jongeren bewegen dagelijks 1 uur matig intensief én gymmen of sporten 3 x per week. Hierdoor nemen hun motorische vaardigheden toe. Daarnaast draagt bewegen bij aan hun cognitieve, sociale en persoonlijke ontwikkeling. Daarbij ligt de focus op de groep van 0 tot 12 jaar.
Het thema Vaardig in Bewegen streeft naar kansen voor ieder kind en iedere jongere om vaardig en veelzijdig te sporten en bewegen – onder de juiste begeleiding – waarbij plezier en ontwikkeling centraal staan. De basis voor een leven lang sporten en bewegen wordt gelegd in je jeugd. Voor het versterken van die basis is samenwerking van verschillende domeinen cruciaal: sport, onderwijs, kinderopvang, de gemeente en meer. Ouders, sporttrainers, buurtsportcoaches en (vak)leerkrachten zijn samen nodig om dreumes, kind en jongeren met plezier aan het sporten en bewegen te krijgen én te houden.

Voorbeelden
Voor basisschoolkinderen organiseren de buurtsportcoaches diverse activiteiten, zoals de Koningsspelen, Wijkse Spelen en het Wijks Kinderspektakel, Superteamtoernooien en beweeglessen op het kinderdagverblijf. Kind & Co heeft vanuit het sportakkoord een bijdrage ontvangen voor de training ‘Beweegkriebels’ van hun BSO-medewerkers waarmee de kinderen op de BSO gestimuleerd worden om meer en beter te bewegen.

Fysieke en sociale omgeving van jeugd gezonder maken:
Gemeente Wijk bij Duurstede is JOGG-gemeente. JOGG staat voor gezonde jeugd, gezonde toekomst. Binnen JOGG werken gemeenten, maatschappelijke organisaties en bedrijven samen aan een onderbouwde, integrale methodiek: de JOGG-aanpak. Deze aanpak richt zich op kinderen en jongeren van 0 t/m 19 jaar. JOGG wil dat alle kinderen en jongeren in Nederland opgroeien in een gezonde leefomgeving met aandacht voor een gezonde leefstijl. Daarbij ligt de focus op gezond eten, water drinken, genoeg bewegen en goed slapen. Dit draagt bij aan het voorkomen van overgewicht en obesitas en bevordert het welzijn en de gezondheid van de jeugd nu en in de toekomst.

Voorbeelden
Het Vitaliteitsakkoord Wij(k) Gezond! ondersteunt de landelijke JOGG-aanpak en het lokale gezonde leefstijlprogramma ’De Voel Jij Je Lekker Tour’ waar basisscholen jaarlijks aan mee doen. Dit programma biedt een uitgebreide menukaart met lespakketten en activiteiten voor scholen op het gebied van voeding, bewegen, sport, natuur, spelen en moestuinieren. Het Revius Lyceum in Wijk bij Duurstede heeft een bijdrage ontvangen voor het organiseren van een themaweek over Gezond leven voor hun leerlingen. Ook daarin stond bewegen, voeding en een gezonde leefstijl centraal.  

 

2. Ruimte voor sport en bewegen

Bewegen in de openbare ruimte:

Steeds meer mensen sporten en bewegen in de openbare ruimte, bijvoorbeeld wandelen, hardlopen, wielrennen en bootcamp. Om meer mensen te stimuleren dit te doen en het buitenspelen te bevorderen, moeten de bestaande sportparken meer worden benut voor recreatief gebruik en moet de openbare ruimte uitnodigend, inspirerend en beweegvriendelijk zijn ingericht. Onze gemeente ligt in een mooie omgeving en biedt veel groen en ruimte om te bewegen in de openbare ruimte. Het Vitaliteitsakkoord Wij(k) Gezond! stimuleert initiatieven en activiteiten van burgers en organisaties die mensen stimuleren in hun eigen buurt, wijk, dorp of stad naar buiten te gaan.

Voorbeelden
Wijk bij Duurstede is een Doortrapgemeente. Met subsidie van het Vitaliteitsakkoord worden activiteiten opgezet rond fietsveiligheid voor ouderen. Daarmee wordt hun gezondheid gestimuleerd, het vergroot hun mobiliteit in hun directe leefomgeving en het brengt mensen samen en draagt bij aan het voorkomen van eenzaamheid. Ook de ontwikkeling van hardlooproutes in de drie kernen door Stichting Wijksport en Stichting Binding is een goed voorbeeld van versterken van de faciliteiten voor meer bewegen in de openbare ruimte.  ‘Natuurlijk heel Leuk’ heeft subsidie ontvangen voor het organiseren van een jaarlijks terugkerende natuurweek voor kinderen aan het einde van de zomervakantie.

Toekomstbestendige sportaccommodaties:
We willen een toekomstbestendige sportinfrastructuur creëren die uitnodigend, faciliterend en toegankelijk is voor iedereen. Belangrijk onderdeel hierbij is het verduurzamen van de sportaccommodaties. Het resultaat, een duurzamere sportinfrastructuur, versterkt het fundament waarop de sport verder kan bouwen. We willen  meer verbindingen leggen tussen ruimte voor sport en bewegen en andere relevante domeinen, zoals natuur, energie en wijkontwikkeling. Aanbieders kunnen zich richten op meer samenwerking en multifunctioneler gebruik van hun accommodaties.

Voorbeelden
SVF en Levitas volgen via de Rabobank een traject om te zorgen dat hun vereniging toekomstbestendig is. Stichting Wijksport en SVF in Cothen doen mee aan het verduurzamingstraject Utrechtse Plus.

3. Vitale sportaanbieders

 Sociaal veilige sport:

Het thema Sociaal veilige sport heeft als doel een basis te creëren waar iedereen veilig en met plezier kan sporten en sport beleven. Hiermee wordt het fundament van de sport verstevigd. Ongewenste situaties zoals discriminatie en grensoverschrijdend gedrag zijn een bedreiging om met plezier te kunnen sporten. Door sport in de kern veilig en verantwoord te organiseren, waarbij normen worden gesteld in lijn met de huidige maatschappelijke context, dragen we bij aan een sterker fundament. Want iedereen die sport heeft recht op een sociaal veilige omgeving.  De basiseisen van sociaal veilige sport vormen de kern. Dit zijn: Gebruik regeling Gratis VOG, Gedragscode Sport, Vertrouwenscontactpersoon en Cursus of e-learning voor trainer-coaches.

Voorbeelden
‘Dansen met een maatje meer’ biedt mensen met een maatje meer de gelegenheid om lekker te bewegen en te dansen in een ongedwongen sfeer. Tijdens de netwerkbijeenkomst van Wij(k) Gezond! verzorgde een integriteitsexpert van NOC*NSF een workshop over sociaal veilige sport voor bestuurders en vertrouwenspersonen van sportverenigingen.

Inclusie en diversiteit:

Iedere inwoner uit de gemeente Wijk bij Duurstede kan een leven lang plezier beleven aan sporten en bewegen. Leeftijd, fysieke of mentale gezondheid, etnische achtergrond of sociale positie vormen hierbij geen belemmering.
Het thema Inclusie en diversiteit gaat over een toegankelijke en laagdrempelige sportsector, waarin iedereen die mee wil doen daadwerkelijk mee kan doen en waarin sprake is van kansengelijkheid in en door sport- en beweegdeelname. Groepen mensen die niet of weinig sporten en bewegen, zoals mensen met een laag inkomen, lage opleiding, of een handicap, gaan dit ook niet snel vanzelf doen. We richten ons op het wegnemen van financiële, sociale en praktische belemmeringen.
We willen aanbod passend en toegankelijk maken en meer mensen verleiden mee te doen. In de verbinding met sociale veiligheid (sociale drempels) en toegankelijkheid van sportaccommodaties (praktische drempels) werken we met dit thema ook aan het versterken van het fundament.

Voorbeelden
Voor kinderen met een beperking heeft ‘Voor Bewegen’ sportlessen verzorgd met steun van Wij(k) Gezond!. Een ander voorbeeld is de workshop Veilig Sportklimaat in combinatie met de toneelvoorstelling ’t is stil aan de overkant. Tijdens deze avond was er aandacht voor kennisoverdracht over LHBTIQ+ in de sport, diversiteit en het ervaren wat een veilig (sport)klimaat betekent en welke rol je als vereniging/aanbieder hierin kunt hebben. Deze avond werd georganiseerd door de verenigingsondersteuner van Wijksport in samenwerking met de lokale Regenboogwerkgroep, kerngroep Wij(k) Gezond, John Blankenstein Foundation.

4. Gezonde omgeving

Gezond gewicht:
Gezond gewicht heeft meerdere aspecten: gezond eten, meer/beter sporten en bewegen aantrekkelijker maken, een gezondere omgeving maken en voor hen die het nodig hebben toegankelijke en passende ondersteuning en zorg bieden. We willen een gedragsverandering teweegbrengen en zijn inmiddels JOGG-gemeente (zie thema bewegen en gezondheid jeugd en jongeren).

Voorbeelden
De Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) is voor een deel gesubsidieerd uit het Vitaliteitsakkoord. Dit geldt ook voor het project ‘bij vaccineren valt wat te leren’ waarbij tijdens de vaccinaties voor kinderen door de GGD voorlichting wordt gegeven door buurtsportcoaches en/of diëtisten. Ook de kinderopvang heeft subsidie gekregen om sporten en bewegen te promoten binnen de kinderopvang en buitenschoolse opvang. 

Preventie middelengebruik:
Het alcoholgebruik onder jongeren ligt in onze gemeente beduidend hoger dan in de regio. Dit geldt voor het alcohol drinken op zich en ook voor het ‘bingedrinken’. Ook roken in onze gemeente meer inwoners dan elders in het land. Weerbaar zijn om het gebruik van genotmiddelen te voorkomen is een speerpunt in de preventieagenda’s van de gemeente.

Voorbeelden
Wijksport verzorgde een workshop over een rookvrij sportpark Mariënhoeve voor alle betrokken sportaanbieders. De GGD maakt samen met de gemeente een plan om het alcoholgebruik onder jongeren terug te dringen. Hierbij worden allerlei stakeholders betrokken. Het Revius biedt weerbaarheidstrainingen Rots & Water aan.

Mentale gezondheid:
Vitaliteitsakkoord Wij(k) Gezond! zet zich de komende periode extra in voor het bevorderen van de mentale gezondheid van jongeren. Uit gegevens van de GGD blijkt dat jongeren in Wijk bij Duurstede een groter risico hebben op psychosociale problemen en dat is in coronatijd alleen maar gestegen. Mentale gezondheid gaat over cognitief (denken), emotioneel (voelen) en sociaal welzijn. Ben je mentaal gezond dan voel je je over het geheel genomen tevreden, ben je in staat om te genieten, denk je positief, kun je omgaan met tegenslagen en ben je tevreden met je sociale relaties. Met bewezen effectieve interventies zetten we in op terugdringen van eenzaamheid onder jongeren, inzet van kunst en cultuur, samen buiten spelen en bewegen en sporten voor mensen (en specifiek jongeren) met psychische klachten.

Voorbeelden
Een voorbeeld van een bestaande activiteit is het project Healthy Moves waarbij jongeren en volwassenen door middel van bewegen (runningtherapie), voeding en ontspanning hun fysieke en mentale gezondheid bevorderen. Hierdoor ervaren ze minder stress en krijgen meer energie. Of het initiatief van ‘Vechten tegen Parkinson’ om Parkinsonpatiënten en hun familieleden Qigong-lessen aan te bieden voor meer fysieke en mentale balans.

Gezond en vitaal ouder worden:
Bevorderen van een goede gezondheid en gezonde leefstijl voor ouderen draagt bij aan hun vitaliteit en hun fysieke en mentale gezondheid. Samen leuke dingen doen, samen koken en eten, actief blijven binnen verenigingen en hobbyclubs, meehelpen door vrijwilligerswerk en/of bewegen en sporten houden mensen vitaal en actief. Zo lang mogelijk gezond en vitaal blijven, dat wil toch iedereen?

Voorbeelden
Het programma ‘Gezond & Vitaal ouder worden’ van gemeente en Stichting Wijksport krijgt subsidie voor het organiseren van vitaliteitstesten en het maken van een boekje met alle activiteiten op sport, cultuur en natuur voor 55-plussers. Ook het succesvolle project ‘Eetmaatjes’ van Stichting Binding krijgt een bijdrage om wekelijks gezamenlijke maaltijden te verzorgen door vrijwilligers voor ouderen.

Subsidie aanvragen

De stappen bij het aanvragen van een subsidie:

Subsidie aanvragen 2024

Wijk bij Duurstede, Cothen, Langbroek

Voor de uitvoering van activiteiten en projecten in het kader van het Vitaliteitsakkoord Wij(k) Gezond stelt het Rijk voor 2024 t/m 2026 subsidie beschikbaar. Heeft u een project dat past binnen één van de vier thema’s binnen het Vitaliteitsakkoord? Dan kunt u via dit online formulier een aanvraag doen voor een subsidie. Daarbij is het belangrijk dat u zich houdt aan de criteria die de kerngroep heeft opgesteld. Voor de beoordeling van de aanvragen hanteert de kerngroep dit toetsingskader. De kerngroep zal het beschikbare bedrag zoveel mogelijk over aanvragen verdelen.

Subsidieaanvragen vanaf €1.000
De kerngroep komt in 2024 vier keer bijeen om de subsidieaanvragen te beoordelen en een beslissing te nemen over de ingediende subsidieaanvragen. De uiterste inleverdata voor subsidieaanvragen per ronde staan hieronder weergegeven. Uiterlijk een maand na de sluitingstermijn ontvangt u een reactie van de kerngroep.

Sluitingstermijn subsidieaanvragen 2024
1e ronde 22 maart
2e ronde 14 juni
3e ronde 27 september
4e ronde 31 december

Subsidieaanvragen tot €1.000
Dient u een subsidieaanvraag in met een bedrag tot €1.000 dan wordt de aanvraag sneller beoordeeld. U ontvangt doorgaans uiterlijk binnen vier weken na het indienen van de aanvraag (m.u.v. de zomer- en kerstvakantie) een reactie. Voor de aanvraag gelden de algemene criteria. Via dit online formulier kunt u een subsidieaanvraag indienen.

Vaststelling subsidie 2024

Is uw subsidieaanvraag (gedeeltelijk) toegekend? Dan ontvangen we binnen 4 weken nadat de activiteit/het project is afgerond of anders uiterlijk voor 30 juni 2024 (1e ronde), 31 oktober 2024 (2e ronde), 31 december 2024 (3e ronde) en 31 maart 2025 (4e ronde) graag een korte verantwoording. Hiervoor kunt u deze vragenlijst invullen. Daarnaast ontvangen we graag een aantal foto’s of video(‘s) van de activiteit/het project die we kunnen gebruiken voor de website en/ of andere PR-doeleinden. Ook deze kunt u in de vragenlijst uploaden.

 

Deadline
De deadline voor de 2e subsidieronde is 14 juni 2024.  

Criteria
De subsidieaanvraag voldoet aan de volgende criteria:

 • De aanvrager is een organisatie en is gevestigd in de gemeente Wijk bij Duurstede.
 • De aanvraag past binnen een van de vier kernthema’s.
 • De aanvraag wordt gebruikt voor nieuw aanbod of een uitbreiding/verbetering van het bestaande aanbod.
 • De aanvraag moet voor de start van de activiteit/ het project ingediend worden. 
 • U voegt een begroting toe en gebruikt hiervoor dit begrotingsformat . Deze begroting uploadt u in het aanvraagformulier.
 • Het online aanvraagformulier  is volledig ingevuld en door ons ontvangen.

Beslistermijn
Voor de 2e subsidieronde 2024 ontvangt u uiterlijk 30 juni 2024 per mail een terugkoppeling van de kerngroep.

Vragen
Heeft u vragen over de subsidieaanvraag dan kunt u contact opnemen met de kerngroep via vitaliteitsakkoord@stichtingwijksport.nl of 06-42866167.

 

Belangenverstrengeling en persoonlijke belangen

Als één van de kerngroepleden zelf direct betrokken is bij een aanvraag dan zal hij/zij niet bij de beoordeling van de aanvraag betrokken worden.  

Ondersteuning en vragen

Over het Sportakkoord

Aanvraagformulier subsidie Vitaliteitsakkoord

Onder welke van de 4 kernthema’s uit het Vitaliteitsakkoord valt uw subsidieaanvraag (meerdere thema’s zijn mogelijk)?

Geef aan of er sprake is van een nieuwe activiteit, een uitbreiding op de bestaande activiteit of een verbetering van de activiteit?

Kies bestandGeen bestand gekozenGeaccepteerde bestanden: jpg, jpeg, jpe, gif, png, mpeg, mpg, mpe, txt, asc, c, cc, h, srt, csv, tsv, js, pdf, xcf, doc, pot, pps, ppt, xla, xls, xlt, xlw, mpp, docx, dotm, xlsx, xlsm, xlsb, xltx, xltm, xlam. Maximale bestandsgrootte: 98 MB

Kies bestandGeen bestand gekozenGeaccepteerde bestanden: jpg, jpeg, jpe, gif, png, mpeg, mpg, mpe, txt, asc, c, cc, h, srt, csv, tsv, js, pdf, xcf, doc, pot, pps, ppt, xla, xls, xlt, xlw, mpp, docx, docm, dotm, xlsx, xlsm, xlsb, xltx, xltm, pptx, pptm, wp, wpd. Maximale bestandsgrootte: 98 MB

Ondersteuning en vragen

Vanuit de kerngroep kunnen we u ook adviseren en ondersteunen in het aanvragen van extra financiering d.m.v. andere fondsen of subsidies. Wilt u gebruik maken van deze ondersteuning? Neem dan contact op met Nancy Rietveld (coördinator kerngroep Wij(k) Gezond!) via vitaliteitsakkoord@stichtingwijksport.nl of 06-42866167.

 

Voor sportverenigingen

Voor sportverenigingen is er nog specifieke ondersteuning , passend bij thema 3: Vitale sportaanbieders met subthema’s ‘sociaal veilige sportcultuur’ en ‘inclusie en diversiteit’. Er is een ruim aanbod aan ‘services’ die door verschillende organisaties worden aangeboden. Denk hierbij aan trainersopleidingen, masterclasses voor het bestuur en verenigingstrajecten die begeleid worden door professionals uit de sport. Heeft jouw sportclub behoefte aan ondersteuning en services binnen dit thema? Laat het ons dan weten. Samen kijken we graag hoe de vereniging optimaal ondersteund kan worden. Meer informatie over de services vindt u hier. Komt u graag in contact over verenigingsondersteuning dan kunt u contact opnemen met Roben Schenk (buurtsportcoach) via Roben@stichtingwijksport.nl of 06-33567036.

Resultaten 2020-2023

Bekijk de goedgekeurde aanvragen

Goedgekeurde aanvragen 2024

 • Handbalvereniging Fortissimo: voor de workshop Spelvisie voor Jeugdteams voor trainers en begeleiders
 • Natuurlijk heel leuk: voor het realiseren van speel- en beweegroutes in de drie kernen van Wijk bij Duurstede
 • Stichting Wijksport: voor het organiseren van Healthy Moves voor volwassenen
 • Groen doet Goed in Wijk bij Duurstede: voor het natuuraanbod in de stimuleringscampagne JornActief van WijkActief
 • Singellooporganisatie: voor verbetering van communicatiemiddelen ten behoeve van de organisatie van hun 75-jarig jubileum
 • Stichting Wijksport: voor het organiseren van de Driestedenfietstocht binnen het programma Doortrappen
 • Handbalvereniging Fortissimo: voor workshop ‘Ballschule’ om ouders en vrijwilligers op te leiden tot trainers en begeleiders
 • Stichting Wijksport: voor het organiseren van een schoolhandbaltoernooi voor basisschoolleerlingen

Goedgekeurde aanvragen 2023

 • Kanovereniging Dorestad: voor kanomaterialen ten behoeve van de introductiecursus voor nieuwe leden
 • Stichting Wijksport: voor het organiseren van activiteiten voor kinderen met beperking tijdens het Wijks Kinderspektakel 2023
 • Stichting Wijksport: voor het organiseren van een superteam toernooi voor jongeren van 11-19 jaar
 • KV Viking en Stichting Wijksport: voor het organiseren van een schoolkorfbaltoernooi voor basisschoolleerlingen
 • Stichting Wijksport: voor een workshop Rookvrije omgeving voor sportaanbieders die een rookvrije sportomgeving willen creëren
 • Revius Lyceum: voor het organiseren van themaweek Gezond Leven voor 400 leerlingen van vmbo, havo en vwo.
 • Stichting Wijksport en stichting Binding: voor het ontwikkelen van hardlooproutes in en tussen de drie kernen van onze gemeente
 • Bridgeclub Dorestad: voor het bieden van een beginnerscursus Bridgen voor nieuwe leden
 • SVL Volleybal: voor het verzorgen van een volleybal techniektraining voor hun leden
 • Stichting Wijksport: voor het organiseren van runningtherapie voor oud-deelnemers van Healty Moves
 • SVL Voetbal: voor het opzetten van voetbal voor mini’s van (ongeveer) 4 tot 7 jaar
 • Vechten tegen Parkinson: voor het verzorgen van Qigong-lessen voor mensen met Parkinson
 • CDW: voor het organiseren van de KNVB-opleiding ‘Besturen met Impact’ voor bestuurders van lokale sportverenigingen

 • SVL Voetbal: voor het organiseren van een voetvolleybal toernooi ter afsluiting van het voetbalseizoen voor spelers en familieleden

 • Stichting Wijksport: voor het organiseren van het programma ‘Gezond & Vitaal oud worden’ voor 55-plussers
 • Basketbalvereniging Bourgondië: verzorgen van wekelijkse training voor kinderen van 7 tot 12 jaar
 • Stichting Wijksport: organiseren van de Nationale Diabetes Challenge, een beweeginterventie van 20 weken gericht op gezondheid en diabetes door samen te wandelen in de eigen buurt of wijk.
 • Dansen met een maatje meer: Activiteit voor mensen met een maatje meer die lekker willen bewegen en dansen in een ongedwongen sfeer

Goedgekeurde aanvragen 2022

 • Stichting Wijksport: Workshop over seksuele- en genderdiversiteit en van mechanismen van insluiting en uitsluiting in de sport.
 • Voor Bewegen: Verzorgen van sportlessen/sportclub voor mensen met een verstandelijke beperking 
 • Stichting Wijksport: Organiseren van koningspelen voor groepen 5 t/m 8 van basisscholen met clinics van verschillende sportverenigingen om kinderen kennis te laten maken met diverse mogelijkheden om te gaan sporten en bewegen.
 • Stichting Wijksport: Organiseren van sport- en beweegprogramma Healty Moves voor degenen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken om tot meer bewegen te komen.
 • Stichting Wijksport en Stichting Binding: Sport- en spelactiviteit voor kinderen van 7 t/m 12 jaar
  met ‘druk gedrag’ die moeilijk aansluiting vinden bij een reguliere sportclub.
 • Stichting Binding: Sport- en spelmateriaal om het sporten en bewegen meer onder de jeugd te
  stimuleren tijdens de buurtsportactiviteiten.
 • Volleybalvereniging Langbroek: Het opstarten van een gezonde volleybalvereniging.
 • SBS Sport: Het stimuleren om ouderen in beweging te krijgen door het bestaande aanbod te
  verbeteren en uit te breiden.

Goedgekeurde aanvragen 2020 en 2021

 • Kind & Co: Pedagogisch medewerkers van Kind & Co, Partou en De Kresj worden getraind in de methode ‘Beweegkriebels’ om meer en beter te bewegen met kinderen van 0-4 jaar.
 • Sante Partners, Kwintes, Abrona en Daily-Fit: het ontwikkelen van beweegaanbod voor kwetsbare inwoners van Abrona, Kwintes en Sante om een gezonde leefstijlverandering te stimuleren.
 • CDW: promotie en ledenwerving G voetbal.
 • Fortissimo: Organiseren van de Cothense beachweken zomer 2021.
 • KV Dorestad: ledenwerving voor het kanovaren in de gemeente Wijk bij Duurstede.
 • Natuurlijk Heel Leuk: het organiseren van een natuur- en buitenspeelweek in de zomer van 2021.
 • Quarijn: het realiseren van een duofiets en het stimuleren van het fietsen van medewerkers en familie met ouderen.
 • Spelerij Maatjes: het realiseren van een duikelrek op het sportpark Mariënhoeve waardoor er voor kinderen een extra mogelijkheid ontstaat voor beweging en spel.
 • SVL voetbal: het organiseren van een jubileum feestdag van SVL voetbal.
 • Volleybalvereniging SV Bourgondië: een kwaliteitsimpuls van de volleybalspeeltuin voor 3 tot 6 jarigen en het werven van nieuwe leden.
 • Huisartsen, leefstijlcoach, diëtiste , fysiotherapeut en buurtsportcoach: Het verzorgen van de gecombineerde leefstijlinterventie ‘De Beweegkuur’ voor mensen met overgewicht. Door het programma leert men gezond gedrag ontwikkelen waardoor overgewicht wordt bestreden. 
 • GGD en de buurtsportcoach: Tijdens een vaccinatiebijeenkomst van jongeren  wordt er informatie gegeven over de sport mogelijkheden in de gemeente en wordt er informatie verkregen over het beweeg- en voedingsgedrag van jongeren.
 • Stichting Wijksport: Eens per week beweegactiviteiten, liefst in samenwerking met sportaanbieders uit de gemeente.
 • SVF Cothen: Cursusaanbod, nazorg, monitoring.
 • Fit4All, diëtiste, runningtherapeut, buurtsportcoach: het aanbieden van leefstijlprogramma van 12 weken waarin deelnemers d.m.v. runningtherapie, gezonde voeding en ontspanning hun fysieke en mentale gezondheid verbeteren en daardoor lekkerder in hun vel komen te zitten.
 • Kinderdagverblijf/BSO en de buurtsportcoach: Meer en beter bewegen op het kinderdagverblijf en de BSO d.m.v wekelijks beweegaanbod aan kinderen van 2 t/m 6 jaar.
 • Stichting Binding, Wijk in Contact (lokale zorgaanbieder), Verbonden Buurt, Verbonden Jongeren: d.m.v plenaire bijeenkomsten met masterclasses, theater/film, en workshops het verbinden (verbonden buurt) van kwetsbare/eenzame inwoners. 
 • Jongerenwerk/Stichting Binding: d.m.v training, groepsbijeenkomsten en individuele gesprekken worden jongeren van 12-18 en 19-25 jaar begeleid met gevoelens van eenzaamheid. 
 • Stichting Binding, cultuurcoach/Bibliotheek Z-O-U-T: jongeren van 12 t/m 18 jaar gaan d.m.v. het project ‘geef jongeren een stem’ op een creatieve manieren aan de slag met mentale problemen te verwerking.
 • Stichting Binding, cultuurcoach/Bibliotheek Z-O-U-T: d.m.v. het project ‘Da Bombibliotheek’ het aantrekkelijk maken van de bibliotheek voor jongeren van 12 t/m 18 jaar waarbij zij ook activiteiten kunnen organiseren.
 • Natuurlijk heel leuk, Stichting Binding, buurtsportcoaches en de gemeente: het realiseren van natuurlijke, speelse verbindingsstroken en beweeg- en speelplekken dat bewegen aantrekkelijk maakt en stimuleert.
 • Natuurlijk heel leuk, gemeente, Viveste, Stichting Binding, beheergroep NHL, BLOS Kinderopvang, vrijwilligers: het realiseren van een natuurlijke speelplek, ontmoetingsplek en buurtmoestuin in wijk De Engk om kinderen in beweging te brengen, omwonende te activeren en bewust te maken van het belang om gezond te eten.
55 plussers Wijksport

Contact

Neem contact op met Stichting Wijksport